Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor Studio Werk (onderdeel van Cybersoek/Stichting Zeeburg Internet Plein, KvK 34152631) en haar cursisten.
De overeenkomst heeft betrekking op de cursussen of workshops die vermeld staan op de website www.studio-werk.nl. Daarnaast heeft de overeenkomst heeft ook betrekking op de inhoud van beschikbare cursusinformatie.

Aanmelding en plaatsing
De ontvangst van de betaling door Cybersoek geldt als inschrijving. De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, tot het maximum aantal cursisten bereikt is.
Cybersoek bepaalt het maximaal aantal cursisten per activiteit. Wanneer het maximum aantal cursisten voor een cursus is bereikt, worden er geen cursisten meer toegelaten. 

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld op de website www.studio-werk.nl. De prijzen van workshops en cursussen zijn (tenzij anders vermeld) exclusief 21% btw. Bij het reserveren van een cursus of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. (herkenbare fouten zijn uitgezonderd).

Wijze van betaling
Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de cursus of workshop.  Betaling in termijnen is niet mogelijk. Tijdens de eerste les ontvangt u een factuur voor uw eigen administratie.

Annulering van de aanmelding
Je hebt het recht om binnen vijf werkdagen na betaling de aanmelding kosteloos te annuleren, mits dit schriftelijk en met opgaaf van redenen gebeurt.

Alle data van de cursus- en workshopbijeenkomsten zijn ruim van tevoren bekend. Mocht je verhinderd zijn, dan is het helaas niet mogelijk om een gemiste bijeenkomst in te halen. Ook geeft verzuim, of voortijdige beëindiging door de cursist, de deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Restitutieregeling
Wanneer je je inschrijft, verbindt je je voor de hele cursus/workshop en ben je Studio Werk het volledige cursusgeld verschuldigd. Je hebt het recht om binnen vijf werkdagen na aanmelding je inschrijving kosteloos te te annuleren, mits dit schriftelijk en met opgaaf van redenen gebeurt.

Na deze vijf dagen geldt het volgende:

– Bij een annulering van de activiteit tot drie weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 15,- administratiekosten.

– Bij een annulering van de activiteit drie weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

– Als de cursus eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.

– Het is mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen als u zelf niet kunt komen. Indien mogelijk ontvangen wij graag de naam van deze persoon vóór aanvang van de les via danielle.emans@cybersoek.nl

Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde workshop- of cursusbijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend bij Cybersoek. Dit moet zowel per brief als per mail. Schriftelijk: Cybersoek t.a.v. Danielle Emans, Postbus 93512, 1090 EA, Amsterdam. Per mail: danielle.emans@cybersoek.nl

Annulering
Bij onvoldoende belangstelling heeft Cybersoek het recht om de cursus, workshop, lezing of andere bijeenkomst te annuleren. Cybersoek zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen drie weken na dagtekening wordt het betaalde cursusbedrag op de rekening teruggestort.

Cybersoek heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de cursusplek, de cursusdata en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal naar zo veel mogelijk rekening worden gehouden met belangen van de cursisten. Wanneer er lessen uitvallen, heeft Cybersoek geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Auteursrechten
Alle uitgereikte oefeningen en cursusmaterialen zijn eigendom van Cybersoek. Deze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cursist en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Aansprakelijkheid
Cybersoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door Cybersoek georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen, worden door Cybersoek opgeslagen in een klantenbestand. Cybersoek verwerkt deze gegevens om cursisten te informeren over hun cursus/workshop. Cybersoek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Overige voorwaarden
Alle door Cybersoek gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van typ-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door Cybersoek worden aangepast.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Cybersoek.
Vragen, suggesties en eventuele klachten kunnen gemeld worden aan:
Cybersoek, postbus 93512, 1090 EA, Amsterdam, tel. 020 – 6934582.